सूचना तथा जानकारीहरु

नगर प्रहरीको प्रारम्भिक श्वास्थ्य परिक्षणबाट योग्य उम्मेद्वारहरुको नामवली प्रकाशनको सूचना