सूचना तथा जानकारीहरु

नगर प्रहरी शारीरिक तन्दरुस्ती परिक्षण सम्बन्धी सूचना