खुल्ला दिशामुक्त वडा घोषणा हुंदै

नगरपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि वडाहरुलाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको छ .