सूचना तथा जानकारीहरु

नगर प्रहरीको शारीरिक तन्दुरुस्ती परिक्षणबाट उत्तिर्ण उम्मेद्वारहरुको विवरण