सूचना तथा जानकारीहरु

नगर प्रहरीको स्वास्थ्य परिक्षण र प्रवेश पत्र वितरण सम्बन्धि सूचना