FAQs Complain Problems

सूचना तथा जानकारीहरु

सहकारी विकास इकाई

यस नगरपालिका अन्तरगत रहेका सहकारीहरुको विवरण 

क्र .स. सहकारीको नाम  ठेगाना
सलमदेवी महिला वचत तथा ऋण सहकारी संथा लि. इन्द्रयणी
कायमण्डला   ”      ” साखँु
जलजला      ”      ” लप्सेफदी
शारदालक्ष्मी   ”      ” पुखुलाछी–८
खड्गयोगिनी   ”      ” बज्रयोगिनी–४
साखुँ महिला जागृती  ”  ” सुनटोल –१
जन्म              ”   ” पुखुलाछी–६
वेभ               ”   ” पुखुलाछी–९
प्रज्ञापारमिता        ”   ” पुखुलाछी–९
१० आँखिझ्याल        ”   ” सुनटोल –५
११ बुलन्द              ”    ” पुखुलाछी–३
१२ ए इको            ”    ” साँखु
१३ व्पिवहा             ”    ”   बज्रयोगिनी–१
१४ ग्रामिन सेवा       ”    ” साँखु –६
१५ निलशारदा        ”    ” साँखु –८
१६ स–धन्यवाद       ”    ” लप्सेफेदी–४
१७ लावण्य           ”   ” बज्रयोगिनी–१
१८ जिम्मेवार       ”    ” लप्सेफेदी–४
१९ पमिला         ”    ” बज्रयोगिनी–३
२० सफल नारी     ”    ” सुनटोल –१
२१ लप्सेफेदी महिला ”    ” लप्सेफेदी–९
२२ मोहर           ”    ” इन्द्रायणी–९
२३ मणिचुण        ”    ”     लप्सेफेदी–३
२४ स्वस्थानी गृहश्रमिक शिपमुलक महिला पुखुलाछी–३
२५ वज्रयोगिनी गृहश्रमिक शिपमुलक महिला बज्रयोगिनी–४
२६ हरियालि कृषि सहकारी पुखुलाछी–९
२७ डली  कृषि सहकारी बज्रयोगिनी–६
२८ शालिनदी  कृषि सहकारी बज्रयोगिनी
२९ नाङलेभारे  कृषि सहकारी नाङलेभारे–५  
३० भविष्य  कृषि सहकारी पुखुलाछी–३
३१ राहुल कृषि सहकारी बज्रयोगिनी–८
३२ गणेशस्थान कृषि सहकारी लप्सेफेदी–७
३३  बज्रमणि  कृषि सहकारी शंखरापुर न.पा.–४
३४ चौकीभञ्याङ कृषि सहकारी शंखरापुर न.पा.–१
३५ सुर्योदय दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था नाङलेभारे
३६ वहुउद्देश्यीय सुर्योदय दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था नाङलेभारे
३७ महाँकाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लप्सेफेदी
३८ गोल्मादेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लप्सेफेदी
३९ प्रगती दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था नाङलेभारे
४० चापानगी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लप्सेफेदी
४१ सामरी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लप्सेफेदी
४२ कृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था नाङलेभारे
४३ नवज्योती दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लप्सेफेदी
४४ इटालीदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था सुनटोल
४५ नमुनामित्रता वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लप्सेफेदी
४६ तारातिर्थ कृषि  दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लप्सेफेदी
४७ एकता  दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था पुखुलाछी