सूचना तथा जानकारीहरु

लक्ष्मि प्रसाद माली

Email: 
lpmali.shanku@gmail.com
Phone: 
९८४१५८५४७९
Section: 
कम्पयुटर अपरेटर