Error message

 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5254 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5255 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5256 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5257 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5258 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5259 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in require_once() (line 15 of /var/www/html/includes/file.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5261 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5262 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5263 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5264 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5265 of /var/www/html/includes/common.inc).
 • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_full() (line 5266 of /var/www/html/includes/common.inc).

Budget and Program

बजेट तथा कार्यक्रम

शंखरापुर नगरपालिकाको आ.ब.०७२।०७३ को संशोधित योजनाहरुको विवरण र आ.व. २०७३÷०७४¬ को लागि वडा नागरिक मञ्च बाट प्राप्त योजनाहरु एकीकृत योजना तर्जुमा समिति बाट सिमिति श्रोत साधन वढी भन्दा वढी उपयोग हुने गरी तपसिल बमोजिमका योजना छनोट गरी रकम विनियोजन गरेको हुँदा सोही बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो।