सूचना तथा जानकारीहरु

शंखरापुर नगरपालिकाको तेस्रो नगरपरिषद्बाट आ.व. २०७३÷०७४ को संशोधित एवं आ.व २०७४÷०७५ को अनुमानित बजेट नीति तथा कार्यक्रम को सार्वजनिकिरण कार्यक्रममा