FAQs Complain Problems

सूचना तथा जानकारीहरु

बजेट तथा कार्यक्रम

शंखरापुर नगरपालिकाको आ.ब.०७२।०७३ को संशोधित योजनाहरुको विवरण र आ.व. २०७३÷०७४¬ को लागि वडा नागरिक मञ्च बाट प्राप्त योजनाहरु एकीकृत योजना तर्जुमा समिति बाट सिमिति श्रोत साधन वढी भन्दा वढी उपयोग हुने गरी तपसिल बमोजिमका योजना छनोट गरी रकम विनियोजन गरेको हुँदा सोही बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो।