सूचना तथा जानकारीहरु

शिक्षा शाखा

बौधराज निरौला (9841426572)                                                               

baudharaj@gmail.com                                                                              सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु                                 

उपसचिव                                                                                 मिति २०७६।०४।२९ गतेको शिक्षा समितिको बैठकको निर्णयहरु

प्रमुख                                                                                         स्थानीय पाठ्यक्रमको अन्तिम मसौदा

शिक्षा , युवा तथा  खेलकुद शाखा   

 

कमला पोखरेल

अधिकृत ८ औ

सम्पर्क नं. 9864399768