सूचना तथा जानकारीहरु

शिक्षा शाखा

बौधराज निरौला (9841426572)                                                                  मिति २०७६।०४।२९ गतेको शिक्षा समितिको बैठकको निर्णयहरु

baudharaj@gmail.com

उपसचिव

प्रमुख

शिक्षा , युवा तथा  खेलकुद शाखा   

 

कमला पोखरेल

अधिकृत ८ औ

सम्पर्क नं. 9864399768