सूचना तथा जानकारीहरु

शंखरापुर नगरपालिकाको नगर सभा हुने सम्बन्धमा

यस नगरपालिकाको आ.व. २०७४/०७५ को नगर सभाको दोस्रो बैठक मिति २०७४/१०/३ गते हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ |