सूचना तथा समाचार

LGCDP Focal Person Exam Notice

कार्यक्रम अधिकृत LGCDP Focal Person पद को परिक्क्ष सम्बन्धि सूचना

LGCDP-II focal person exam cancel notice

मिति २०७२-१२-२१ गते को परिक्या स्थगित भएको सुचना

न्यानो लुगा बापतको रु १०००० बुझेका ब्यस्तिहरुको नामावलि

"शखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर १४ र १५ बाहेक का वडाहरुमा यस कार्यालयबाट बितरित न्यानो लुगा बापतको रु १०००० बुझेका ब्यस्तिहरुको
नामावलि"

LGCDP-II focal person syllabus

प्रवेश पत्र प्राप्त गर्ने स्थान: शंखारापुर नगरपालिका को कार्यालय, साँखु
मिति: २०७७/१२/२० गते भित्र

Pages