सूचना तथा समाचार

शंखरापुर नगरपालिकाको नगर सभा हुने सम्बन्धमा

यस नगरपालिकाको आ.व. २०७४/०७५ को नगर सभाको दोस्रो बैठक मिति २०७४/१०/३ गते हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ |

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको नाम र सम्पर्क नम्बर

सि.नं पदाधिकारीको नाम पद वडा नं सम्पर्क नं
१ सुवर्ण श्रेष्ठ नगर प्रमुख ९८५१०३१६१८, ९८५१०६८८७२
२ शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठ नगर उपप्रमुख ९८४३७८७८६३
३ श्याममणी ढुंगाना वडा अध्यक्ष १ ९८४१७०३०४२
४ जीवन लामा वडा अध्यक्ष २ ९८०३१२२३१६

Pages