FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

 

 

सुकदेव नेपाल (९८६३५१९०३६)                                                               

sukadev1308@gmail.com                                                                              सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु                                 

उपसचिव                                                                                                         मिति २०७६।०४।२९ गतेको शिक्षा समितिको बैठकको निर्णयहरु

प्रमुख                                                                                                                स्थानीय पाठ्यक्रमको अन्तिम मसौदा

शिक्षा , युवा तथा  खेलकुद शाखा                                                                             वि.व्य. स. व्यवस्थापन कार्यविधी 

                                                                                                                      कक्षा १ को स्थानीय पाठ्यपुस्तक                                                 

                                                                                                                      कक्षा २ को स्थानीय पाठ्य पुस्तकको मस्यौदा

कक्षा ३ को स्थानीय पाठ्य पुस्तक मस्यौदा

कमला पोखरेल

अधिकृत ८ औ

सम्पर्क नं. 9864399768