FAQs Complain Problems

समाचार

न्यानो लुगा बापतको रु १०००० बुझेका ब्यस्तिहरुको नामावलि

"शखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर १४ र १५ बाहेक का वडाहरुमा यस कार्यालयबाट बितरित न्यानो लुगा बापतको रु १०००० बुझेका ब्यस्तिहरुको
नामावलि"