FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

लिखित सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा

शंखरापुर नगरपालिकाको स्थानीय पाठयक्रमको मसौदा संगै राखिएको छ | सो मसौदामा लिखित सुझाव मिति २०७६/०७/०१ गते भित्र शखरापुर नगरपालिका, शिक्षा शाखामा निम्नासुर ढांचामा पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिन्छ |

ढाँचा

लिखित सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा

शंखरापुर नगरपालिकाको स्थानीय पाठयक्रमको मसौदा संगै राखिएको छ | सो मसौदामा लिखित सुझाव मिति २०७६/०७/०१ गते भित्र शखरापुर नगरपालिका, शिक्षा शाखामा निम्नासुर ढांचामा पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिन्छ |

ढाँचा

Pages